• 泼皮无赖风水神,尔等猪脑子是从哪里推断————“腐败分子是天上掉下来的吗?”——这是四两千斤向第十阶层发问。 2019-02-17
 • 双色球预测精准十专家:八大人觉经

  《八大人觉经》最早著录于隋代法经的《众经目录》,列在“失译经”类下,也就是不知译者为何人。直到唐明佺《大周刊定众经目录》,首次记载本经译主为后汉.安世高,并指出此说法系根据《宝唱录》.至心诵念八大人觉:第一觉悟:世间无常;国土危脆,四大苦空,五阴无我,生灭变异,虚伪无主...[详情]

  佛说八大人觉经注音版

  [佛说八大人觉经] 发表时间:2014-08-30 作者:安世高 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 电子版

  最新双色球球开奖结果 www.v9102.com \

  (如发现注音有错误,请您联系我们,便于我们及时纠正,QQ:1300659095。感恩

  wéi  ,
  ,
  cháng

  zhò u

  ,
  ,
  zhì
  xīn
  sòng
  nìan


  rén
  jué  jué


  shì
  jiān

  cháng
  ;
  ;
  guó

  wēi
  cuì
  ,
  ,  kōng
  ,
  ,

  y īn


  ,
  ,
  shēng
  mìe
  bìan

  ,
  ,

  wěi

  zhǔ
  ,
  ,
  xīn
  shì
  è
  yuán
  ,
  ,
  xíng
  wéi
  zuì
  sǒu
  ,
  ,

  shì
  guān
  chá
  ,
  ,
  jiàn

  shēng

  。
  。


  èr
  jué
  zhī

  duō

  wéi

  ;
  ;
  shēng


  láo
  ,
  ,
  cóng
  tān


  ,
  ,
  shǎo


  wéi
  ,
  ,
  shēn
  xīn

  zài
  ;
  ;


  sān
  jué
  zhī

  xīn

  yàn

  ,
  ,
  wéi

  duō
  qiú
  ,
  ,
  zēng
  zhǎng
  zuì
  è
  ;
  ;  ěr
  ,
  ,
  cháng
  nìan
  zhī

  ,
  ,
  ān
  pín
  shǒu
  dào
  ,
  ,
  wéi
  huì
  shì

  。
  。  jué
  zhī

  xiè
  dài
  zhu ì
  luò
  ;
  ;
  cháng
  xíng
  jīng
  jìn
  ,
  ,

  fán
  nǎo
  è
  ,
  ,
  cuī  ,
  ,
  chū
  yīn
  jiè

  。
  。  jué  chī
  shēng

  ;
  ;


  cháng
  niàn
  ,
  ,
  guǎng
  广
  xué
  duō
  wén
  ,
  ,
  zēng
  zhǎng
  zhì
  huì
  ,
  ,
  chéng
  jiù
  biàn
  cái
  ,
  ,
  jiào
  huà

  qiè
  ,
  ,

   


  liù
  jué
  zhī

  pín

  duō
  yuàn
  ,
  ,
  héng
  jié
  è
  yuán
  ;
  ;  shī
  ,
  ,
  děng
  nìan
  yuàn
  qīn
  ,
  ,

  niàn
  jiù
  è
  ,
  ,

  zēng

  rén
  。
  。  jué
  guò
  huàn
  ;
  ;
  suī
  wéi

  rén
  ,
  ,

  rǎn
  shì

  ,
  ,
  cháng
  niàn
  sān

  ,
  ,
  ,
  ,
  zhì
  yuàn
  chū
  jiā
  ,
  ,
  shǒu
  dào
  qīng
  bái
  ,
  ,
  fàn
  xíng
  gāo
  yuǎn
  ,
  ,

  bēi

  qiè
  。
  。  jué
  zhī

  shēng

  chì
  rán
  ,
  ,

  nǎo

  liàng
  ;
  ;


  chéng
  xīn
  ,
  ,  qiè
  ,
  ,
  yuàn
  dài
  zhòng
  shēng
  ,
  ,
  shòu

  liàng

  ,
  ,
  lìng
  zhū
  zhòng
  shēng
  ,
  ,

  jìng


  。
  。
  shì
  ,
  ,
  nǎi
  shì
  zhū

  ,
  ,  rén
  ,
  ,
  zhī
  suǒ
  jué

  ,
  ,
  jīng
  jìn
  xíng
  dào
  ,
  ,

  bēi
  xiū
  huì
  ,
  ,
  chéng

  shēn
  chuán
  ,
  ,
  zhì
  niè
  pán
  àn
  ,
  ,

  hái
  shēng

  ,
  ,

  tuō
  zhòng
  shēng
  。
  。

  qián

  shì
  ,
  ,
  kāi
  dǎo

  qiè
  ,
  ,
  lìng
  zhū
  zhòng
  shēng
  ,
  ,
  jué
  shēng


  ,
  ,
  shě  ,
  ,
  xiū
  xīn
  shèng
  dào
  。
  。
  ruò  ,
  ,
  sòng


  shì
  ,
  ,

  niàn
  niàn
  zhōng
  ,
  ,
  miè

  liàng

  zuì
  ,
  ,
  jìn  ,
  ,

  dēng
  zhèng
  jué
  ,
  ,
  yǒng
  duàn
  shēng

  ,
  ,
  cháng
  zhù
  kuài

  。
  。

  精彩推荐
 • 泼皮无赖风水神,尔等猪脑子是从哪里推断————“腐败分子是天上掉下来的吗?”——这是四两千斤向第十阶层发问。 2019-02-17