• 真正的皇家御用:清代皇帝为何偏爱这种瓷器(图) 2019-05-17
 • 人民网评:涉及群众利益的事,必须“马上就办” 2019-04-29
 • 手机掉美国海底 竟然失而复得 2019-04-29
 • 银联商务“银杏大数据”获“金融大数据创新应用优秀成果奖” 2019-04-25
 • 台湾今年“水电双缺” 蔡当局必须面对真相 2019-04-25
 • 让个体诚信有力推动社会诚信 2019-04-22
 • 保温杯里千万不要装这6种喝的 小心伤身 2019-04-21
 • 董卿李思思朱迅 春晚女主持衣品大PK 2019-03-29
 • 广西领导干部任职前公示 2019-03-29
 • 我国居民人均预期寿命又提高了 2017年提高至76.7岁 2019-03-25
 • 泼皮无赖风水神,尔等猪脑子是从哪里推断————“腐败分子是天上掉下来的吗?”——这是四两千斤向第十阶层发问。 2019-02-17
 • 大乐透开奖规则:观无量寿经

  《观无量寿经》,简称《观经》。与《阿弥陀经》、《无量寿经》合称净土三部经。宋畺良耶舍译。另有异译一种,已佚。此经进一步发挥了《无量寿经》的净土思想,叙述释迦牟尼佛应韦提希夫人之请,在频婆娑罗宫为信众讲述观想阿弥陀佛的身相和极乐净土庄严的十六种观想方法(十六观)...[详情]

  观无量寿经注音

  [观无量寿经] 发表时间:2015-01-21 作者:未知 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 电子版

  最新双色球球开奖结果 www.v9102.com \

  (如发现注音有错误,请您联系我们,便于我们及时纠正,QQ:1300659095。感恩

  刘宋西域三藏法师礓良耶舍译


  shì

  wén
  ,
  ,

  shí

  zài
  wáng
  shè
  chéng

  shé

  shān
  zhōng
  ,
  ,  qiū
  zhòng
  qiān
  èr
  bǎi

  shí
  rén

  ,
  ,


  sān
  wàn
  èr
  qiān
  ,
  ,
  wén
  shū
  shī


  wáng

  ér
  wéi
  shàng
  shǒu
  。
  。

  ěr
  shí
  wáng
  shè
  dài
  chéng
  yǒu

  tài

  míng
  ā
  shé
  shì
  ,
  ,
  suí
  shùn
  tiáo

  è
  yǒu
  zhī
  jiào
  ,
  ,
  shōu
  zhí

  wáng
  pín

  suō
  luó
  ,
  ,
  yōu

  zhì


  chóng
  shì
  nèi
  ,
  ,
  zhì
  zhū
  qún
  chén
  ,
  ,  wǎng
  。
  。

  guó
  tài

  rén
  ,
  ,
  míng
  wéi


  ,
  ,
  gōng
  jìng

  wáng
  ,
  ,
  zǎo

  qīng
  jìng
  ,
  ,
  chǎo
  ,
  ,
  yòng


  shēn;
  zhū
  yīng
  luò
  zhōng
  ,
  ,
  chéng

  táo
  jiāng
  ,
  ,


  shàng
  wáng
  。
  。

  ěr
  shí

  wáng
  ,
  ,
  shí
  chǎo
  yǐn
  jiāng
  ,
  ,
  qiú
  shuǐ
  shù
  kǒu
  。
  。
  shù
  kǒu


  ,
  ,

  zhǎng
  gōng
  jìng
  ,
  ,
  xiàng

  shé

  shān
  ,
  ,
  yáo

  shì
  zūn
  ,
  ,
  ér
  zuò
  shì
  yán  jiān
  lián
  ,
  ,
  shì

  qīn
  yǒu
  ,
  ,
  yuàn
  xīng

  bēi
  ,
  ,
  shòu


  jiè
  。
  。
  shí

  jiān
  lián
  ,
  ,

  yīng
  sǔn
  fēi
  ,
  ,

  zhì
  wáng
  suǒ
  。
  。  shì
  ,
  ,
  shòu
  wáng

  jiè
  。
  。
  shì
  zūn

  qiǎn
  zūn
  zhě

  lóu

  ,
  ,
  wèi
  wáng
  shuō

  。
  。


  shì
  shí
  jiān
  ,
  ,
  jīng
  sān


  ,
  ,
  wáng
  shí
  chǎo

  ,
  ,

  wén


  ,
  ,
  yán


  yuè
  。
  。

  shí
  ā
  shé
  shì
  ,
  ,
  wèn
  shǒu
  mén
  rén
  ,
  ,

  wáng
  jīn
  zhě
  ,
  ,
  yóu
  cún
  zài

  ?
  ?
  shí
  shǒu
  mén
  rén
  bài
  yán


  wáng
  !
  !
  guó
  tài

  rén
  ,
  ,
  shēn

  chǎo

  ,
  ,
  yīng
  luò
  chéng
  jiāng
  ,
  ,
  chí
  yòng
  shàng
  wáng
  。
  。
  shā
  mén

  lián
  ,
  ,


  lóu

  ,
  ,
  cóng
  kōng
  ér
  lái
  ,
  ,
  wèi
  wáng
  shuō

  ,
  ,


  jìn
  zhì
  。
  。
  shí
  ā
  shé
  shì
  ,
  ,
  wén  ,
  ,  yuē  shì
  zéi
  ,
  ,

  zéi
  wéi
  bàn
  。
  。
  shā
  mén
  è
  rén
  ,
  ,
  huàn
  huò
  zhòu
  shù
  ,
  ,
  lìng

  è
  wáng
  ,
  ,
  duō  。
  。

  zhí

  jiàn
  ,
  ,

  hài


  。
  。

  shí
  yǒu

  chén
  ,
  ,
  míng
  yuē
  yuè
  guāng
  ,
  ,
  cōng
  míng
  duō
  zhì
  ,
  ,
  ,
  ,
  wèi
  wáng
  zuò

  。
  。
  bài
  yán


  wáng
  !
  !
  chén
  wén

  tuó
  lùn
  jīng
  shuō
  ,
  ,
  jié
  chū

  lái
  ,
  ,
  yǒu
  zhū
  è
  wáng
  ,
  ,
  tān
  guó
  wèi

  ,
  ,
  shā
  hài


  ,
  ,

  wàn

  qiān
  ,
  ,
  wèi
  céng
  wén
  yǒu

  dào
  hài

  。
  。
  wáng
  jīn
  wéi

  shā

  zhī
  shì
  ,
  ,

  chà

  zhǒng
  ,
  ,
  chén

  rěn
  wén
  ,
  ,
  shì
  zhān
  tuó
  luó
  ,
  ,

  děng  zhù


  。
  。

  shí
  èr

  chén
  ,
  ,
  shuō


  jìng
  ,
  ,

  shǒu
  àn
  jiàn
  ,
  ,
  què
  xíng
  ér
  tuì
  退
  。
  。
  shí
  ā
  shé
  shì
  ,
  ,
  jīng

  huáng

  ,
  ,
  gào


  yán  wèi


  ?
  ?


  bài
  yán


  wáng
  !
  !
  shèn

  hài

  。
  。

  wáng
  wén


  ,
  ,
  chàn
  huǐ
  qiú
  jiù
  ,
  ,

  biàn
  便
  shě
  jiàn
  ,
  ,
  zhǐ

  hài

  。
  。
  chì

  nèi
  guān
  ,
  ,

  zhì
  shēn
  gōng
  ,
  ,

  lìng

  chū
  。
  。

  shí
  wéi


  ,
  ,
  bèi
  yōu


  ,
  ,
  chóu
  yōu
  qiáo
  cuì
  ,
  ,
  yáo
  xiàng

  shé

  shān
  ,
  ,
  wèi

  zuò

  ,
  ,
  ér
  zuò
  shì
  yán


  lái
  shì
  zūn
  !
  !
  zài

  zhī
  shí
  ,
  ,
  héng
  qiǎn
  ā
  nán
  ,
  ,
  lái
  wèi
  wèn

  。
  。

  jīn
  chóu
  yōu
  ,
  ,
  shì
  zūn
  wēi
  zhòng
  ,
  ,

  yóu

  jiàn
  ,
  ,
  yuàn
  qiǎn

  lián
  ,
  ,
  zūn
  zhě
  ā
  nán
  ,
  ,


  xiāng
  jiàn
  。
  。
  zuò
  shì


  ,
  ,
  bēi


  lèi
  ,
  ,
  yáo
  xiàng


  ,
  ,
  wèi

  tóu
  qǐng
  。
  。

  ěr
  shí
  shì
  zūn
  ,
  ,
  zài

  shé

  shān
  ,
  ,
  zhī
  wéi


  xīn
  zhī
  suǒ
  niàn
  ,
  ,

  chì


  jiān
  lián


  ā
  nán
  ,
  ,
  cóng
  kōng
  ér
  lái
  。
  。


  cóng

  shé

  shān

  ,
  ,

  wáng
  gōng
  chū
  。
  。
  shí
  wéi


  ,
  ,  tóu
  ,
  ,
  jiàn
  shì
  zūn
  shì
  jiā
  móu


  ,
  ,
  shēn

  jīn

  ,
  ,
  zuò
  bǎi
  bǎo
  lián
  huā
  。
  。

  lián
  shì
  zuǒ
  ,
  ,
  ā
  nán
  shì
  yòu
  。
  。
  shì
  fàn

  shì
  zhū
  tiān
  ,
  ,
  zài

  kōng
  zhōng
  ,
  ,


  tiān
  huā
  ,
  ,
  chí
  yòng
  gōng
  yǎng
  。
  。

  shí
  wéi


  ,
  ,
  jiàn

  shì
  zūn
  ,
  ,

  jué
  yīng
  luò
  ,
  ,

  shēn
  tóu

  ,
  ,
  háo

  xiàng


  yán

  shì
  zūn
  !
  !


  宿

  zuì
  ,
  ,
  shēng

  è

  ?
  ?
  shì
  zūn

  yǒu

  děng
  yīn
  yuán
  ,
  ,
  duō
  ,
  ,
  gòng
  wéi
  juàn
  shǔ
  ?
  ?
  wéi
  yuàn
  shì
  zūn
  ,
  ,
  wèi

  guǎng
  广
  shuō

  yōu
  nǎo
  chù
  ,
  ,

  dāng
  wǎng
  shēng
  ,
  ,


  yán


  zhuó
  è
  shì

  !
  !

  zhuó
  è
  chù
  ,
  ,


  è
  饿
  guǐ
  chù
  shēng
  yíng
  mǎn
  ,
  ,
  duō

  shàn

  。
  。
  yuàn

  wèi
  lái
  ,
  ,

  wén
  è
  shēng
  ,
  ,

  jiàn
  è
  rén
  。
  。
  jīn
  xiàng
  shì
  zūn
  ,
  ,


  tóu

  ,
  ,
  qiú
  āi
  chàn
  huǐ
  。
  。
  wéi
  yuàn


  jiāo

  guān

  qīng
  jìng

  chù
  。
  。

  ěr
  shí
  shì
  zūn
  ,
  ,
  fàng
  méi
  jiān
  guāng
  ,
  ,

  guāng
  jīn

  ,
  ,
  biàn
  zhào
  shí
  fāng

  liàng
  shì
  jiè
  ,
  ,
  huán
  zhù

  dǐng
  ,
  ,
  huà
  wéi
  jīn
  tái
  ,
  ,  shān
  。
  。
  shí
  fāng
  zhū

  jìng
  miào
  guó

  ,
  ,
  jiē

  zhōng
  xiàn
  。
  。
  huò
  yǒu
  guó

  ,
  ,

  bǎo

  chéng
  。
  。

  yǒu
  guó

  ,
  ,
  chún
  shì
  lián
  huā
  。
  。

  yǒu
  guó

  ,
  ,


  zài
  tiān
  gōng
  。
  。

  yǒu
  guó

  ,
  ,  jìng
  。
  。
  shí
  fāng
  guó

  ,
  ,
  jiē

  zhōng
  xiàn
  。
  。
  yǒu

  shì
  děng

  liàng
  zhū

  guó

  ,
  ,
  yán
  xiǎn

  guān
  ,
  ,
  lìng
  wéi


  jiàn
  。
  。

  shí
  wéi


  bài

  yán

  shì
  zūn
  !
  !
  shì
  zhū


  ,
  ,
  suī

  qīng
  jìng
  ,
  ,
  jiē
  yǒu
  guāng
  míng
  。
  。

  jīn

  shēng


  shì
  jiè
  ā

  tuó

  suǒ
  ,
  ,
  wéi
  yuàn
  shì
  zūn
  ,
  ,
  jiāo


  wéi
  ,
  ,
  jiāo

  zhèng
  shòu
  。
  。

  ěr
  shí
  shì
  zūn
  ,
  ,

  biàn
  便
  wēi
  xiào
  ,
  ,
  yǒu


  guāng
  ,
  ,
  cóng

  kǒu
  chū
  ,
  ,


  guāng
  zhào
  pín

  suō
  luó
  wáng
  dǐng
  。
  。
  ěr
  shí

  wáng
  ,
  ,
  suī
  zài
  yōu

  ,
  ,
  xīn
  yǎn

  zhàng
  。
  。
  yáo
  jiàn
  shì
  zūn
  ,
  ,
  tóu
  miàn
  zuò

  。
  。

  rán
  zēng
  jìn
  ,
  ,
  chéng
  ā

  hán
  。
  。

  精彩推荐
 • 真正的皇家御用:清代皇帝为何偏爱这种瓷器(图) 2019-05-17
 • 人民网评:涉及群众利益的事,必须“马上就办” 2019-04-29
 • 手机掉美国海底 竟然失而复得 2019-04-29
 • 银联商务“银杏大数据”获“金融大数据创新应用优秀成果奖” 2019-04-25
 • 台湾今年“水电双缺” 蔡当局必须面对真相 2019-04-25
 • 让个体诚信有力推动社会诚信 2019-04-22
 • 保温杯里千万不要装这6种喝的 小心伤身 2019-04-21
 • 董卿李思思朱迅 春晚女主持衣品大PK 2019-03-29
 • 广西领导干部任职前公示 2019-03-29
 • 我国居民人均预期寿命又提高了 2017年提高至76.7岁 2019-03-25
 • 泼皮无赖风水神,尔等猪脑子是从哪里推断————“腐败分子是天上掉下来的吗?”——这是四两千斤向第十阶层发问。 2019-02-17
 • 时时彩后二 体彩排列3走势图 彩经网新时时彩杀号 七乐彩18期开奖号码 福彩3d开机号和试号机 白小姐一肖中特马 福彩北京赛车在哪里玩 分分彩全天计划专业版 北京pk10怎么研究走势 幸运飞艇杀坑人不 亚洲博彩公司 七星彩长期守规律 秒速时时彩预测 香港六合彩论坛 重庆时时彩三星杀号网 福彩3d和值表