• 泼皮无赖风水神,尔等猪脑子是从哪里推断————“腐败分子是天上掉下来的吗?”——这是四两千斤向第十阶层发问。 2019-02-17
 • 我中一千万彩票的经历:四十二章经

  《佛说四十二章经》,简称《四十二章经》,佛教著作,据说是东汉迦叶摩腾、竺法兰汉译,一般认为是古代中国译出的第一部佛教经典。内容是把佛所说的某一段话称为一章,共选了四十二段话所编集而成。收在《大正藏》第十七册。...[详情]

  佛说四十二章经注音

  [佛说四十二章经] 发表时间:2014-08-30 作者:竺法兰 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 电子版
  后汉 迦叶摩腾 竺法兰 同译

  (如发现本文注音有错误,请您联系我们,便于我们及时纠正,QQ:1300659095。感恩

  经序

  最新双色球球开奖结果 www.v9102.com shì
  zūn
  chéng
  dào

  。
  。
  zuò
  shì

  wéi
  。
  。  jìng
  。
  。
  shì
  zuì
  wéi
  shèng
  。
  。
  zhù

  chán
  dìng
  。
  。
  xiáng
  zhū

  dào
  。
  。


  鹿

  yuàn
  zhōng
  。
  。
  zhuǎn  lún
  。
  。

  qiáo
  chén

  děng

  rén
  。
  。
  ér
  zhèng
  dào
  guǒ
  。
  。

  yǒu

  qīu
  suǒ
  shuō
  zhū

  。
  。
  qiú

  jìn
  zhǐ
  。
  。
  shì
  zūn
  jiào
  chì
  。
  。


  kāi

  。
  。

  zhǎng
  jìng
  nuò
  。
  。
  ér
  shùn
  zūn
  chì
  。
  。

  第一章 出家证果


  yán
  。
  。

  qīn
  chū
  jiā
  。
  。
  shí
  xīn

  běn
  。
  。
  jiě

  wéi

  。
  。
  míng
  yuē
  shā
  mén
  。
  。
  cháng
  xíng
  èr
  bǎi

  shí
  jiè
  。
  。
  jìn
  zhǐ
  qīng
  jìng
  。
  。
  wéi

  zhēn
  dào
  xíng
  。
  。
  chéng
  ā
  luó
  hàn
  。
  。
  ā
  luó
  hàn
  zhě
  。
  。
  néng
  fēi
  xíng
  biàn
  huà
  。
  。
  kuàng
  jié
  shòu
  寿
  mìng
  。
  。
  zhù
  dòng
  tiān

  。
  。

  wéi
  ā
  nuó
  hán
  。
  。
  ā
  nuó
  hán
  zhě
  。
  。
  shòu
  寿
  zhōng
  líng
  shén
  shàng
  shí
  jiǔ
  tiān
  。
  。
  zhèng
  ā
  luó
  hàn
  。
  。

  wéi

  tuó
  hán
  。
  。

  tuó
  hán
  zhě
  。
  。

  shàng

  huán
  。
  。


  ā
  luó
  hàn
  。
  。

  wéi

  tuó
  huán
  。
  。

  tuó
  huán
  zhě
  。
  。  shēng
  。
  。
  biàn
  便
  zhèng
  ā
  luó
  hàn
  。
  。
  ài

  duàn
  zhě
  。
  。


  zhī
  duàn
  。
  。


  yòng
  zhī
  。
  。

  第二章 断欲绝朕


  yán
  。
  。
  chū
  jiā
  shā
  mén
  zhě
  。
  。
  duàn


  ài
  。
  。
  shí

  xīn
  yuán
  。
  。


  shēn

  。
  。


  wéi

  。
  。
  nèi

  suǒ

  。
  。
  wái

  suǒ
  qiú
  。
  。
  xīn


  dào
  。
  。


  jié

  。
  。

  niàn

  zuò
  。
  。
  fēi
  xīu
  fēi
  zhèng
  。
  。


  zhū
  wèi
  。
  。
  ér

  chóng
  zuì
  。
  。
  míng
  zhī
  wéi
  dào
  。
  。

  第三章 割爱去贪


  yán
  。
  。

  chú


  ér
  wéi
  shā
  mén
  。
  。
  shòu
  dào

  zhě
  。
  。

  shì

  cái
  。
  。

  qiú


  。
  。

  zhōng

  shí
  。
  。
  shù
  xià


  宿
  。
  。
  shèn

  zài

  。
  。
  shǐ
  使
  rén


  zhě
  。
  。
  ài  。
  。

  第四章 善恶并明


  yán
  。
  。
  zhòng
  shēng

  shí
  shì
  wéi
  shàn
  。
  。


  shí
  shì
  wéi
  è
  。
  。

  děng
  wéi
  shí
  。
  。
  shēn
  sān
  。
  。
  kǒu

  四。

  sān
  。
  。
  shēn
  sān
  zhě
  。
  。
  shā
  。
  。
  dào
  。
  。
  yín
  。
  。
  kǒu

  zhě
  。
  。
  liǎng
  shé
  。
  。
  è
  kǒu
  。
  。
  wàng
  yán
  。
  。


  。
  。

  sān
  zhě
  。
  。

  。
  。
  huì
  。
  。
  chī
  。
  。

  shì
  shí
  shì
  。
  。

  shùn
  shèng
  dào
  。
  。
  míng
  shí
  è
  xíng
  。
  。
  shì
  è
  ruò
  zhǐ
  。
  。
  míng
  shí
  shàn
  xíng
  ěr
  。
  。

  第五章 转重令轻


  yán
  。
  。
  rén
  yǒu
  zhòng
  guò
  。
  。
  ér


  huǐ
  。
  。
  dùn


  xīn
  。
  。
  zuì
  lái

  shēn
  。
  。

  shuǐ
  guī
  hǎi
  。
  。
  jiàn
  chéng
  shēn
  guǎng
  广
  。
  。
  ruò
  rén
  yǒu
  guò
  。
  。

  jiě
  zhī
  fēi
  。
  。
  gǎi
  è
  xíng
  shàn
  。
  。
  zuì

  xiāo
  miè
  。
  。

  bìng

  hàn
  。
  。
  jiàn
  yǒu
  quán
  sǔn
  ěr
  。
  。

  第六章 忍恶无瞋


  yán
  。
  。
  è
  rén
  wén
  shàn
  。
  。

  lái
  rǎo
  luàn
  zhě
  。
  。


  jìn

  。
  。
  dāng

  chēn

  。
  。

  lái
  è
  zhě
  ér


  zhī
  。
  。

  第七章 恶还本身


  yán
  。
  。
  yǒu
  rén
  wén

  shǒu
  dào
  。
  。
  xíng

  rén

  。
  。

  zhì


  。
  。  duì
  。
  。

  zhǐ
  。
  。
  wèn
  yuē
  。
  。  cóng
  rén
  。
  。

  rén


  。
  。

  guī

  hu
  。
  。
  duì
  yuē
  。
  。
  guī

  。
  。

  yán
  。
  。
  jīn  。
  。

  jīn


  。
  。


  chí
  huò
  guī

  shēn

  。
  。
  yóu
  xiǎng
  yìng
  shēng
  。
  。
  yǐng
  zhī
  suí
  xíng
  。
  。
  zhōng

  miǎn

  。
  。
  shèn

  wéi
  è
  。
  。

  第八章 尘唾自污


  yán
  。
  。
  è
  rén
  hài
  xián
  zhě
  。
  。
  yóu
  yǎng
  tiān
  ér
  tuò
  。
  。
  tuò

  zhì
  tiān
  。
  。
  hái
  cóng

  duò
  。
  。

  fēng
  yáng
  chén
  。
  。
  chén

  zhì

  。
  。
  hái
  bèn

  shēn
  。
  。
  xián


  huǐ
  。
  。
  huò

  miè

  。
  。

  第九章 返本会道


  yán
  。
  。

  wén
  ài
  dào
  。
  。
  dào

  nán
  huì
  。
  。
  shǒu
  zhì
  fèng
  dào
  。
  。

  dào
  shèn

  。
  。

  第十章 喜施获福


  yán
  。
  。

  rén
  shī
  dào
  。
  。
  zhù
  zhī
  huān

  。
  。


  shèn

  。
  。
  shā
  mén
  wèn
  yuē
  。
  。


  jìn
  hu
  。
  。

  yán
  。
  。
  zhī
  huǒ
  。
  。
  shù
  qiān
  bǎi
  rén
  。
  。  lái
  fēn

  。
  。
  shú
  shí
  chú
  míng
  。
  。
  。
  。  zhī
  。
  。

  精彩推荐
 • 泼皮无赖风水神,尔等猪脑子是从哪里推断————“腐败分子是天上掉下来的吗?”——这是四两千斤向第十阶层发问。 2019-02-17