• 泼皮无赖风水神,尔等猪脑子是从哪里推断————“腐败分子是天上掉下来的吗?”——这是四两千斤向第十阶层发问。 2019-02-17
 • 大乐透玩法说明及中奖:维摩诘经

  《维摩诘经》简称《维摩经》,全名是《维摩诘所说经》,亦名《不可思议解脱经》。维摩罗诘是梵语Vimalakirti之音译,维摩罗意即“净名”、“无垢”,诘即为“称”,故《维摩诘经》又名《净名经》或《说无垢称经》。摩罗诘又译为维摩罗诘、毗摩罗诘,略称维摩或维摩诘。意译为净名...[详情]

  维摩诘经注音

  [维摩诘经] 发表时间:2014-03-20 作者:未知 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 电子版

  (如发现注音有错误,请您联系我们,便于我们及时纠正,QQ:1300659095。感恩

  最新双色球球开奖结果 www.v9102.com
  shàng
  shèn
  shēn
  wēi
  miào

  ,
  ,
  bǎi
  qiān
  wàn
  jié
  nàn
  zāo

  ,
  ,


  jīn
  jiàn
  wén

  shòu
  chí
  ,
  ,
  yuàn
  jiě

  lái
  zhēn
  shí

  。
  。  běn
  shī
  shì
  jiā
  móu  (三称)

  wéi

  jié
  suǒ
  shuō
  jīng

  jiě
  tuō

  mén

  yáo
  qín
  sān
  zàng

  shī
  jiū

  luó
  shí


  guó
  pǐn  shì

  wén


  shí
  ,
  ,

  zài  ān
  luó
  shù
  yuán
  ,
  ,  qiū
  zhòng

  qiān
  rén

  。
  。


  sān
  wàn
  èr
  qiān
  ,
  ,
  zhòng
  suǒ
  zhī
  shí
  ,
  ,

  zhì
  běn
  xíng
  jiē

  chéng
  jiù
  ,
  ,
  zhū

  wēi
  shén
  zhī
  suǒ
  jiàn

  ;
  ;
  wéi


  chéng
  ,
  ,
  shòu
  chí
  zhèng

  ;
  ;
  néng
  shī

  hǒu
  ,
  ,
  míng
  wén
  shí
  fāng
  ;
  ;
  zhòng
  rén

  qǐng
  ,
  ,
  yǒu
  ér
  ān
  zhī
  ;
  ;
  shào
  lóng
  sān
  bǎo
  ,
  ,
  néng
  shǐ
  使

  jué
  ;
  ;
  xiáng


  yuàn
  ,
  ,
  zhì
  zhū
  wài
  dào
  ;
  ;


  qīng
  jìng
  ,
  ,
  yǒng

  gài
  chán
  ;
  ;
  xīn
  cháng
  ān
  zhù

  ài
  jiě
  tuō
  ,
  ,
  niàn
  dìng
  zǒng
  chí
  ,
  ,
  biàn
  cái

  duàn
  ;
  ;

  shī
  、
  、
  chí
  jiè
  、
  、
  rěn

  、
  、
  jīng
  jìn
  、
  、
  chán
  dìng
  、
  、
  zhì
  huì
  ,
  ,

  fāng
  biàn
  便

  ,
  ,
  ;
  ;
  dài

  suǒ

  ,
  ,  rěn
  ,
  ,

  néng
  suí
  shùn
  zhuǎn

  tuì
  退
  lún
  ;
  ;
  shàn
  jiě

  xiāng
  ,
  ,
  zhī
  zhòng
  shēng
  gēn
  ,
  ,
  gài
  zhū

  zhòng


  suǒ
  wèi
  ;
  ;
  gōng

  zhì
  huì

  xiū

  xīn
  ;
  ;
  xiāng
  hǎo
  yán
  shēn

  xiàng


  ,
  ,
  shě
  zhū
  shì
  jiān
  suǒ
  yǒu
  shì
  hǎo
  ;
  ;
  míng
  chēng
  gāo
  yuǎn
  ,
  ,
  ;
  ;
  shēn
  xìn
  jiān

  ,
  ,
  yóu
  ruò
  jīn
  gāng
  ;
  ;

  bǎo

  zhào
  ér

  gān

  ,
  ,

  zhòng
  yán
  yīn
  wēi
  miào


  ;
  ;
  shēn

  yuán

  ,
  ,
  duàn
  zhū
  xié
  jiàn
  、
  、
  yǒu

  èr
  biān
  ,
  ,
  ;
  ;
  yǎn


  wèi
  yóu
  shī

  hǒu
  ,
  ,

  suǒ
  jiǎng
  shuō
  nǎi

  léi
  zhèn
  ;
  ;

  yǒu
  liàng
  ,
  ,

  guò
  liàng
  ,
  ,

  zhòng

  bǎo

  hǎi
  dǎo
  shī
  ;
  ;
  liǎo

  zhū

  shēn
  miào
  zhī

  ,
  ,
  shàn
  zhī
  zhòng
  shēng
  wǎng
  lái
  suǒ


  xīn
  suǒ
  xíng
  ;
  ;
  jìn

  děng
  děng


  zài
  huì
  、
  、
  shí

  、
  、

  wèi
  、
  、
  shí


  gòng
  ;
  ;
  guān


  qiè
  zhū
  è

  mén
  ,
  ,
  ér
  shēng

  dào

  xiàn

  shēn
  ;
  ;
  wéi


  wáng
  ,
  ,
  shàn
  liáo
  zhòng
  bìng
  ,
  ,
  yīng
  bìng

  yào
  ,
  ,
  lìng


  xíng
  ;
  ;

  liàng
  gōng

  jiē
  chéng
  jiù
  ,
  ,

  liàng


  jiē
  yán
  jìng
  ;
  ;

  jiàn
  wén
  zhě


  méng

  ,
  ,
  zhū
  yǒu
  suǒ
  zuò


  táng
  juān
  。
  。

  shì

  qiè
  gōng

  jiē  。
  。

  míng
  yuē

  děng
  guān


  、
  、

  děng
  guān


  、
  、
  děng

  děng
  guān


  、
  、
  dìng

  zài
  wáng


  、
  、


  zài
  wáng


  、
  、

  xiàng


  、
  、
  guāng
  xiàng


  、
  、
  guāng
  yán


  、
  、

  yán


  、
  、
  bǎo  、
  、
  biàn  、
  、
  bǎo
  shǒu


  、
  、
  bǎo
  yìn
  shǒu


  、
  、
  cháng

  shǒu


  、
  、
  cháng
  xià
  shǒu


  、
  、
  cháng
  cǎn


  、
  、

  gēn


  、
  、

  wáng


  、
  、
  biàn
  yīn


  、
  、

  kōng
  zàng


  、
  、
  zhí
  bǎo  、
  、
  bǎo
  yǒng


  、
  、
  bǎo
  jiàn


  、
  、

  wǎng


  、
  、
  míng
  wǎng


  、
  、

  yuán
  guān


  、
  、
  huì  、
  、
  bǎo
  shèng


  、
  、
  tiān
  wáng


  、
  、
  huài  、
  、
  diàn  、
  、

  zài
  wáng


  、
  、
  gōng

  xiàng
  yán


  、
  、
  shī

  hǒu


  、
  、
  léi
  yīn


  、
  、
  shān
  xiàng

  yīn


  、
  、
  xiāng
  xiàng


  、
  、
  bái
  xiāng
  xiàng


  、
  、
  cháng
  jīng
  jìn


  、
  、

  xiū  、
  、
  miào
  shēng


  、
  、
  huá
  yán


  、
  、
  guān
  shì
  yīn


  、
  、


  shì


  、
  、
  fàn
  wǎng


  、
  、
  bǎo
  zhàng


  、
  、

  shèng


  、
  、
  yán  、
  、
  jīn  、
  、
  zhū  、
  、
  、
  、
  wén
  shū
  shī


  wáng  ,
  ,

  shì
  děng
  sān
  wàn
  èr
  qiān
  rén
  。
  。

  yǒu
  wàn
  fàn
  tiān
  wáng
  shī

  děng
  ,
  ,
  cóng


  tiān
  xià
  ,
  ,
  lái


  suǒ
  ér
  tīng

  。
  。

  yǒu
  wàn
  èr
  qiān
  tiān

  ,
  ,

  cóng


  tiān
  xià
  ,
  ,
  lái
  zài
  huì
  zuò
  。
  。
  bìng


  wēi

  zhū
  tiān
  、
  、
  lóng
  、
  、
  shén
  、
  、

  chā
  、
  、
  qián


  、
  、
  ā
  xiū
  luó
  、
  、
  jiā
  lóu
  luó
  、
  、
  jǐn

  luó
  、
  、

  hóu
  luó
  qié
  děng
  ,
  ,

  lái
  huì
  zuò
  。
  。
  zhū

  qiū
  、
  、

  qiū

  、
  、
  yōu


  、
  、
  yōu


  ,
  ,

  lái
  huì
  zuò
  。
  。


  shí
  ,
  ,  liàng
  bǎi
  qiān
  zhī
  zhòng
  ,
  ,
  gōng
  jìng
  wéi
  rào
  ér
  wéi
  shuō

  。
  。
  shān
  wáng
  xiǎn


  hǎi
  ,
  ,
  ān
  chù
  zhòng
  bǎo
  shī

  zhī
  zuò
  ,
  ,  qiè
  zhū
  lái

  zhòng
  。
  。

  ěr
  shí
  ,
  ,  chéng
  yǒu
  zhǎng
  zhě

  ,
  ,
  míng
  yuē
  bǎo

  ,
  ,


  bǎi
  zhǎng
  zhě

  ,
  ,

  chí

  bǎo
  gài
  ,
  ,
  lái


  suǒ
  ,
  ,
  tóu
  miàn


  ,
  ,  gài
  gòng
  gōng
  yàng

  。
  。

  zhī
  wēi
  shén
  ,
  ,
  lìng
  zhū
  bǎo
  gài

  chéng

  gài
  ,
  ,
  biàn

  sān
  qiān

  qiān
  shì
  jiè
  ,
  ,
  ér

  shì
  jiè
  guǎng
  广
  cháng
  zhī
  xiàng


  zhōng
  xiàn
  。
  。
  yòu

  sān
  qiān

  qiān
  shì
  jiè
  ,
  ,
  zhū


  shān
  、
  、
  xuě
  shān
  、
  、

  zhēn
  lín
  tuó
  shān
  、
  、  zhēn
  lín
  tuó
  shān
  、
  、
  xiāng
  shān
  、
  、
  bǎo
  shān
  、
  、
  jīn
  shān
  、
  、
  hēi
  shān
  、
  、
  tiě
  wéi
  shān
  、
  、

  tiě
  wéi
  shān
  ,
  ,

  hǎi
  jiāng

  、
  、
  chuān
  liú
  quán
  yuán
  ,
  ,


  yuè
  xīng
  chén
  、
  、
  tiān
  gōng
  、
  、
  lóng
  gōng
  、
  、
  zūn
  shén
  gōng
  ,
  ,

  xiàn

  bǎo
  gài
  zhōng
  。
  。
  yòu
  shí
  fāng
  zhū

  ,
  ,
  zhū

  shuō

  ,
  ,

  xiàn

  bǎo
  gài
  zhōng
  。
  。

  ěr
  shí
  ,
  ,

  qiè

  zhòng


  shén

  ,
  ,
  tàn
  wèi
  céng
  yǒu
  ,
  ,

  zhǎng


  ,
  ,
  zhān
  yǎng
  zūn
  yán
  ,
  ,


  zàn
  shě
  。
  。

  shì
  zhǎng
  zhě

  bǎo

  ,
  ,  qián
  ,
  ,


  sòng
  yuē

  "
  "

  jìng
  xiū
  guǎng
  广

  qīng
  lián
  ,
  ,
  xīn
  jìng


  zhū
  chán
  dìng
  ,
  ,
  jiǔ

  jìng

  chēng

  liàng
  ,
  ,
  dǎo
  zhòng
  shǒu
  。
  。

  jiàn

  shèng

  shén
  biàn
  ,
  ,

  xiàn
  shí
  fāng

  liàng

  ,
  ,

  zhōng
  zhū

  yǎn
  shuō

  ,
  ,

  shì

  qiè

  jiàn
  wén
  。
  。

  wáng


  chāo
  qún
  shēng
  ,
  ,
  cháng


  cái
  shī

  qiè
  ,
  ,
  néng
  shàn
  fēn
  bié
  zhū

  xiāng
  ,
  ,
  ér

  dòng
  ,
  ,


  zhū  zài
  ,
  ,
  shì


  shǒu


  wáng
  。
  。
  shuō


  yǒu  ,
  ,

  yīn
  yuán

  zhū

  shēng
  ,
  ,  zào

  shòu
  zhě
  ,
  ,
  shàn
  è
  zhī  wáng
  。
  。

  精彩推荐
 • 泼皮无赖风水神,尔等猪脑子是从哪里推断————“腐败分子是天上掉下来的吗?”——这是四两千斤向第十阶层发问。 2019-02-17