• 泼皮无赖风水神,尔等猪脑子是从哪里推断————“腐败分子是天上掉下来的吗?”——这是四两千斤向第十阶层发问。 2019-02-17
 • 双色球走势图表近50期:吉祥经注音

  [佛经文章] 发表时间:2016-03-25 作者:未知 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 电子版
  \

  (如发现注音有错误,请您联系我们,便于我们及时纠正,qq:1300659095。感恩

  最新双色球球开奖结果 www.v9102.com
  shì

  wén
  ,
  ,

  shí

  zhù
  shě
  wéi

  tuó
  yuán
  ,
  ,  jīng
  shè
  ,
  ,
  shí

  shēn

  ,
  ,
  yǒu

  tiān
  shén
  ,
  ,
  shū
  shèng
  guāng
  míng
  ,
  ,
  biàn
  zhào
  yuán
  zhōng
  ,
  ,
  lái
  zhì

  suǒ
  ,
  ,
  gōng
  jìng

  bài
  ,
  ,
  zhàn


  páng
  ,
  ,


  bái

  yán

  zhòng
  tiān
  shén

  rén
  ,
  ,

  wàng  ,
  ,


  qiú
  xìng

  ,
  ,
  qǐng
  qiú
  zuì

  xiáng
  。
  。

  shì
  zūn

  shì

  yán


  jìn

  chī
  rén
  ,
  ,
  yìng

  zhì
  zhě
  jiāo
  ,
  ,

  zūn
  jìng
  yǒu

  zhě
  ,
  ,
  shì
  wéi
  zuì

  xiáng
  。
  。


  zhù
  shì

  chù
  ,
  ,
  wǎng

  yǒu

  xíng
  ,
  ,

  zhì
  shēn

  zhèng
  dào
  ,
  ,
  shì
  wéi
  zuì

  xiáng
  。
  。

  duō
  wén
  gōng

  jīng
  ,
  ,
  yán
  chí
  zhū
  jìn
  jiè
  ,
  ,

  yán
  tán
  yuè
  rén
  xīn
  ,
  ,
  shì
  wéi
  zuì

  xiáng
  。
  。

  fèng
  yǎng


  qīn
  ,
  ,
  ài
  ,
  ,

  cóng

  yào

  hài
  ,
  ,
  shì
  wéi
  zuì

  xiáng
  。
  。


  shī
  hǎo
  pǐn

  ,
  ,
  bāng
  zhù
  zhòng
  qīn
  juàn
  ,
  ,

  xíng
  wéi

  xiá

  ,
  ,
  shì
  wéi
  zuì

  xiáng
  。
  。

  xié
  xíng

  jìn
  zhǐ
  ,
  ,  yǐn
  jiǔ
  ,
  ,

  měi

  jiān


  ,
  ,
  shì
  wéi
  zuì

  xiáng
  。
  。

  gōng
  jìng

  qiān
  ràng
  ,
  ,
  zhī

  bìng
  gǎn
  ēn
  ,
  ,


  shí
  wén
  jiào

  ,
  ,
  shì
  wéi
  zuì

  xiáng
  。
  。

  rěn
  nài

  shùn
  cóng
  ,
  ,

  jiàn
  zhòng
  shā
  mén
  ,
  ,

  shì
  shí
  lùn
  xìn
  yǎng
  ,
  ,
  shì
  wéi
  zuì

  xiáng
  。
  。


  zhì
  jìng
  shēng
  huó
  ,
  ,
  lǐng


  zhèng
  dào
  ,
  ,

  shí
  zhèng
  niè
  pán

  ,
  ,
  shì

  zuì

  xiáng
  。
  。


  fēng

  dòng
  xīn
  ,
  ,

  yōu


  rǎn
  ,
  ,

  níng
  jìng

  fán
  nǎo
  ,
  ,
  shì
  wéi
  zuì

  xiáng
  。
  。  xíng
  chí
  zhě
  ,
  ,

  wǎng
  ér

  shèng
  ,
  ,


  qiè
  chù


  ,
  ,
  shì
  wéi
  zuì

  xiáng
  。
  。

  精彩推荐
 • 泼皮无赖风水神,尔等猪脑子是从哪里推断————“腐败分子是天上掉下来的吗?”——这是四两千斤向第十阶层发问。 2019-02-17