• 新加坡航空将开通 全球最长商业航线 2019-08-02
 • 看看这些政协委员说了哪些亮点? 2019-08-01
 • 候选企业:湖北省交通投资集团有限公司 2019-07-13
 • 夏天保护心脑血管办好四件事 2019-06-12
 • 他们是中国军人,他们2个月排除380万平方米雷场 2019-06-11
 • 数字中国建设进入高峰期 2019-06-11
 • 为藏药材可持续发展垦出“良田沃土” 2019-06-04
 • 回复@老老保老张工:像铁环到一边去!咱真的没兴趣理你这种搞不清局部和整体是啥关系的老蚕。 2019-06-01
 • 援建进行时:尕秀村“变形记” 2019-05-30
 • 真正的皇家御用:清代皇帝为何偏爱这种瓷器(图) 2019-05-17
 • 人民网评:涉及群众利益的事,必须“马上就办” 2019-04-29
 • 手机掉美国海底 竟然失而复得 2019-04-29
 • 银联商务“银杏大数据”获“金融大数据创新应用优秀成果奖” 2019-04-25
 • 台湾今年“水电双缺” 蔡当局必须面对真相 2019-04-25
 • 让个体诚信有力推动社会诚信 2019-04-22
 • 双色球最准确预测100%:无量寿经

  《无量寿经》全称《佛说无量寿经》,亦称《大阿弥陀经》(参阅汉译版本),是净土宗的基本经典之一,为“净土五经一论”中的一经,净土宗的大部分修行方法均可在该经中找到理论依据。经中介绍阿弥陀佛(无量寿佛)所发诸大愿(依版本不同而数量不一,最多为四十八愿...[详情]

  无量寿经注音

  [无量寿经] 发表时间:2014-03-20 作者:未知 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 电子版

  最新双色球球开奖结果 www.v9102.com \

  菩萨戒弟子郓城夏莲居会集各译

  (如发现本文注音有错误,请您联系我们,便于我们及时纠正,QQ:1300659095。感恩

  kāi
  jīng


  shàng
  shèn
  shēn
  wēi
  miào

  bǎi
  qiān
  wàn
  jié
  nán
  zāo


  jīn
  jiàn
  wén

  shòu
  chí

  yuàn
  jiě

  lái
  zhēn
  shí

  法会圣众第一


  shì

  wén
  。
  。

  shí

  zài
  wáng
  shè
  chéng

  shé

  shān
  zhōng
  。
  。  qiū
  zhòng
  wàn
  èr
  qiān
  rén

  。
  。

  qiè

  shèng
  。
  。
  shén
  tōng


  。
  。

  míng
  yuē
  。
  。
  zūn
  zhě
  jiāo
  chén

  。
  。
  zūn
  zhě
  shè


  。
  。
  zūn
  zhě


  jiān
  lián
  。
  。
  zūn
  zhě
  jiā
  shè
  。
  。
  zūn
  zhě
  ē
  nán
  děng
  。
  。
  ér
  wéi
  shàng
  shǒu
  。
  。
  yòu
  yǒu

  xián


  。
  。
  wén
  shū
  shī  。
  。
  。
  。

  xiàn
  jié
  zhōng

  qiè


  。
  。
  jiē
  lái

  huì
  。
  。

  德遵普贤第二

  yòu
  xián

  děng
  shí
  liù
  zhèng
  shì
  。
  。
  suǒ
  wèi
  shàn

  wéi


  。
  。
  huì
  biàn
  cái


  。
  。
  guān

  zhù


  。
  。
  shén
  tōng
  huā


  。
  。
  guāng
  yīng


  。
  。
  bǎo
  chuáng


  。
  。
  zhì
  shàng


  。
  。

  gēn


  。
  。
  xìn
  huì


  。
  。
  yuàn
  huì


  。
  。
  xiāng
  xiàng


  。
  。
  bǎo
  yīng


  。
  。
  zhōng
  zhù


  。
  。
  zhì
  xíng


  。
  。
  xiè
  tuō


  。
  。
  ér
  wéi
  shàng
  shǒu
  。
  。
  xián
  gòng
  zūn
  xiū

  xián

  shì
  zhī

  。
  。  liàng
  xíng
  yuàn
  。
  。
  ān
  zhù

  qiè
  gōng


  zhōng
  。
  。
  yóu

  shí
  fāng
  。
  。
  xíng
  quán
  fāng
  biàn
  便
  。
  。  zàng
  。
  。
  jiū
  jìng

  àn
  。
  。
  yuàn


  liàng
  shì
  jiè
  chéng
  děng
  zhèng
  jué
  。
  。
  shě
  dōu
  shuài
  。
  。
  jiàng
  wáng
  gōng
  。
  。

  wèi
  chū
  jiā
  。
  。

  xíng
  xué
  dào
  。
  。
  zuò

  shì
  xiàn
  。
  。
  shùn
  shì
  jiān

  。
  。

  dìng
  huì

  。
  。
  xiáng


  yuàn
  。
  。

  wēi
  miào

  。
  。
  chéng
  zuì
  zhèng
  jué
  。
  。
  tiān
  rén
  guī
  yǎng
  。
  。
  qǐng
  zhuǎn

  lún
  。
  。
  cháng


  yīn
  。
  。
  jué
  zhū
  shì
  jiān
  。
  。

  fán
  nǎo
  chéng
  。
  。
  huài
  zhū

  qiàn
  。
  。

  zhuó
  gòu

  。
  。
  xiǎn
  míng
  qīng
  bái
  。
  。
  tiáo
  zhòng
  shēng
  。
  。
  xuān
  miào

  。
  。
  zhù
  gōng

  。
  。
  shì

  tián
  。
  。

  zhū

  yào
  jiù
  liáo
  sān

  。
  。
  shēng
  guàn
  dǐng
  jiē
  。
  。
  shòu  。
  。
  wéi
  jiào


  。
  。
  zuò
  ē
  shé

  。
  。
  cháng

  xiāng
  yìng

  biān
  zhū
  xíng
  。
  。
  chéng
  shú  biān
  shàn
  gēn
  。
  。

  liàng
  zhū

  xián
  gòng

  niàn
  。
  。
  zhū

  chà
  zhōng
  。
  。
  jiē
  néng
  shì
  xiàn
  。
  。

  shàn
  huàn
  shī
  。
  。
  xiàn
  zhòng

  xiàng
  。
  。


  xiàng
  zhòng
  。
  。
  shí  。
  。

  zhū
  p ú

  。
  。  shì
  。
  。
  tōng
  zhū

  xìng
  。
  。

  zhòng
  shēng
  xiàng
  。
  。
  gòng
  yǎng
  zhū

  。
  。
  kāi
  dǎo
  qún
  shēng
  。
  。
  huà
  xiàn

  shēn
  。
  。
  yóu

  diàn
  guāng
  。
  。
  liè

  jiàn
  wǎng
  。
  。
  jiě
  zhū
  chán

  。
  。
  yuǎn
  chāo
  shēng
  wén

  zhī


  。
  。

  kōng

  xiàng

  yuàn

  mén
  。
  。
  shàn

  fāng
  biàn
  便
  。
  。
  xiǎn
  shì
  sān
  shèng
  。
  。


  zhōng
  xià
  。
  。
  ér
  xiàn
  miè

  。
  。


  shēng

  miè
  zhū
  sān


  。
  。  qi è
  tuó
  luó

  mén
  。
  。
  suí
  shí


  huá
  yán
  sān
  mèi
  。
  。


  zǒng
  chí
  bǎi
  qiān
  sān
  mèi
  。
  。
  zhù
  shēn
  chán
  dìng
  。
  。  liàng
  zhū

  。
  。


  niàn
  qǐng
  。
  。
  biàn
  yóu

  qiè


  。
  。


  bi àn
  cái
  。
  。
  zhù

  xián
  hèng
  。
  。
  shàn
  néng
  fēn
  bié
  zhòng
  shēng

  yán
  。
  。
  kāi
  huà
  xiǎn
  shì
  zhēn
  shí
  zhī

  。
  。
  chāo
  guò
  shì
  jiān
  zhū
  suǒ
  yǒu

  。
  。
  xīn
  cháng

  zhù

  shì
  zhī
  dào
  。
  。


  qiè
  wàn

  。
  。
  suí


  zài
  。
  。
  wéi
  zhū
  shù
  lèi
  。
  。
  zuò

  qǐng
  zhī
  yǒu
  。
  。
  shòu
  chí

  lái
  shèn
  shēn

  zàng
  。
  。


  zhǒng
  xìng
  cháng
  shǐ
  使

  jué
  。
  。
  xīng

  bēi
  。
  。
  mǐn
  yǒu
  qíng
  。
  。
  yǎn

  biàn
  。
  。
  shòu

  yǎn
  。
  。

  è

  。
  。
  kāi
  shàn
  m én
  。
  。

  zhū
  zhòng
  shēng
  。
  。
  shì
  ruò


  。
  。
  zhěng  。
  。
  jiē


  àn
  。
  。

  huò
  zhū


  liàng
  gōng

  。
  。
  zhì
  huì
  shèng
  míng
  。
  。
  。
  。

  shì
  děng
  zhū  。
  。

  liàng

  biān
  。
  。

  shí
  lái

  。
  。
  yòu
  yǒu

  qiū


  bǎi
  rén
  。
  。
  qīng
  xìn
  shì

  qiān
  rén
  。
  。
  qīng
  xìn


  bǎi
  rén
  。
  。

  jiè
  tiān
  。
  。

  jiè
  tiān
  。
  。
  zhū
  tiān
  fàn
  zhòng
  。
  。

  gòng

  huì
  。
  。

  大教缘起第三

  ěr
  shí
  shì
  zūn
  。
  。
  wēi
  guāng


  。
  。

  róng
  jīn

  。
  。
  yòu

  míng
  jìng
  。
  。
  yǐng
  chàng
  biǎo

  。
  。
  xiàn

  guāng
  míng
  。
  。
  shù
  qiān
  bǎi
  biàn
  。
  。
  zūn
  zhě
  ē
  nán
  。
  。  wé i
  。
  。
  jīn

  shì
  zūn
  。
  。

  shēn
  zhū
  gēn
  。
  。
  yuè

  qīng
  jìng
  。
  。
  guāng
  yán
  wēi
  wēi
  。
  。
  bǎo
  chà
  zhuāng
  yán
  。
  。
  cóng


  lái
  。
  。
  suǒ
  wèi
  céng
  jiàn
  。
  。


  zhān
  yǎng
  。
  。
  shēng

  yǒu
  xīn
  。
  。

  cóng
  zuò

  。
  。
  piān
  tǎn
  yòu
  jiān
  。
  。
  cháng
  guì

  zhǎng
  。
  。
  ér
  bái

  yán
  。
  。
  shì
  zūn
  jīn
  dìng
  。
  。
  zhù  。
  。
  zhù
  zhū

  suǒ
  zhù
  dǎo
  shī
  zhī
  xíng
  。
  。
  zuì
  shèng
  zhī
  dào
  。
  。

  lái
  xiàn
  zài


  xiāng
  niàn
  。
  。
  wéi
  niàn
  guò

  wèi
  lái
  zhū


  。
  。
  wéi
  niàn
  xiàn
  zài

  fāng
  zhū


  。
  。


  wēi
  shén
  xiǎn
  yào
  耀
  。
  。
  guāng
  ruì
  shū
  miào
  nǎi
  ěr
  。
  。
  yuàn
  wéi
  xuān
  shuō
  。
  。

  shì
  shì
  zūn
  。
  。
  gào
  ē
  nán
  yán
  。
  。
  shàn
  zāi
  shàn
  zāi
  。
  。

  wèi
  āi
  mǐn

  yào
  zhū
  zhòng
  shēng

  。
  。
  néng
  wèn

  shì
  wēi
  miào
  zhī

  。
  。

  jīn

  wèn
  。
  。
  shèng

  gòng
  yǎng

  tiān
  xià
  ē
  luó
  hàn
  。
  。

  zhī

  。
  。

  shī
  lěi
  jié
  。
  。
  zhū
  tiān
  rén
  mín
  。
  。
  yuān
  fēi
  ruǎn
  dòng
  zhī
  lèi
  。
  。
  gōng

  bǎi
  qiān
  wàn
  bèi
  。
  。  。
  。
  dāng
  lái
  zhū
  tiān
  rén
  mín
  。
  。

  qiè
  hán
  líng
  。
  。
  jiē
  yīn

  wèn
  ér


  tuō

  。
  。
  ē
  nán
  。
  。

  lái


  jìn

  bēi
  。
  。
  jīn
  āi
  sān
  jiè
  。
  。
  suǒ

  chū
  xīng

  shì
  。
  。
  guāng
  chǎn
  dào
  jiào
  。
  。

  zhěng
  qún
  méng
  。
  。
  huì

  zhēn
  shí
  zhī

  。
  。
  nán
  zhí
  nán
  jiàn
  。
  。

  yōu
  tán
  huā
  。
  。

  yǒu
  chū
  xiàn
  。
  。

  jīn
  suǒ
  wèn
  。
  。
  duō
  suǒ
  ráo

  。
  。
  ē
  nán
  dāng
  zhī
  。
  。

  lái
  zhèng
  jué
  。
  。

  zhì
  nán
  liáng
  。
  。

  yǒu
  zhàng
  ài
  。
  。
  néng

  niàn
  qǐng
  。
  。
  zhù

  liàng

  亿
  jié
  。
  。
  shēn

  zhū
  gēn
  。
  。

  yǒu
  zēng
  jiǎn
  。
  。
  suǒ

  zhě

  。
  。

  lái
  dìng
  huì
  。
  。
  jiù
  chàng


  。
  。


  qiè

  。
  。
  ér

  zuì
  shèng

  zài

  。
  。
  ē
  nán

  tīng
  。
  。
  shàn

  niàn
  zhī
  。
  。

  dāng
  wéi

  。
  。
  fēn
  bié
  jiě
  shuō
  。
  。

  法藏因地第四


  gào
  ē
  nán
  。
  。
  guò


  liàng
  。
  。

  yāng
  shù
  jié
  。
  。
  yǒu

  chū
  shì
  。
  。
  míng
  shì
  jiān

  zài
  wáng

  lái
  。
  。
  yìng
  gòng
  。
  。
  děng
  zhèng
  jué
  。
  。
  míng
  xíng

  。
  。
  shàn
  shì
  。
  。
  shì
  jiān
  jiě
  。
  。

  shàng
  shì
  。
  。
  diào

  zhàng
  fu
  。
  。
  tiān
  rén
  shī
  。
  。

  shì
  zūn
  。
  。
  zài
  shì
  jiào
  shòu

  shí
  èr
  jié
  。
  。
  shí
  wéi
  zhū
  tiān

  shì
  rén
  mín
  shuō
  jīng
  jiǎng
  dào
  。
  。
  yǒu

  guó
  zhǔ
  míng
  shì
  ráo
  wáng
  。
  。
  wén

  shuō

  。
  。
  huān

  kāi
  jiě
  。
  。
  xún


  shàng
  zhēn
  zhèng
  dào

  。
  。

  guó
  juān
  wáng
  。
  。
  xíng
  zuò
  shā
  mén
  。
  。
  hào
  yuē

  zàng
  。
  。
  xiū


  dào
  。
  。
  gāo
  cái
  yǒng
  zhé
  。
  。

  shì
  chāo

  。
  。
  xìn
  jiě
  míng

  。
  。

  jiē


  。
  。
  yòu
  yǒu
  shū
  shèng
  xíng
  yuàn
  。
  。

  niàn
  huì

  。
  。
  zēng
  shàng

  xīn
  。
  。
  jiān


  dòng
  。
  。
  xiū
  xíng
  jīng
  jìn
  。
  。

  néng

  zhě
  。
  。
  wǎng


  suǒ
  。
  。
  dǐng

  cháng
  guì
  。
  。
  xiàng


  zhǎng
  。
  。


  qié
  tuō
  zàn

  。
  。

  guǎng
  广

  yuàn
  。
  。
  sòng
  yuē
  。
  。


  lái
  wēi
  miào

  duān
  yán


  qiè
  shì
  jiān

  yǒu
  děng

  guāng
  míng

  liàng
  zhào
  shí
  fāng


  yuè
  huǒ
  zhū
  jiē

  yào

  shì
  zūn
  néng
  yǎn

  yīn
  shēng

  yǒu
  qíng


  suí
  lèi
  jiě

  yòu
  néng
  xiàn

  miào

  shēn


  shǐ
  使
  zhòng
  shēng
  suí
  lèi
  jiàn

  yuàn  qīng
  jìng
  shēng


  yīn  biān
  jiè

  xuān
  yáng
  jiè
  dìng
  jīng
  jìn
  mén

  tōng

  shèn
  shēn
  wēi
  miào

  zhì
  huì
  guǎng
  广

  shēn

  hǎi

  nèi
  xīn
  qīng
  jìng
  jué
  chén
  láo

  chāo
  guò

  biān
  è

  mén


  dào


  jiū
  jìng
  àn


  míng
  tān
  chēn
  jiē
  yǒng

  huò
  jìn
  guò
  wáng
  sān
  mèi  guò


  liàng

  wéi

  qún
  shēng

  dǎo
  shī

  néng
  jiù

  qiè
  zhū
  shì
  jiān

  shēng
  lǎo
  bìng

  zhòng

  nǎo

  cháng
  xíng

  shī

  jiè
  rěn

  jīng
  jìn
  dìng
  huì
  liù

  luó

  wèi

  yǒu
  qíng
  lìng
  zhī
  zhě
  shǐ
  使
  chéng

  jiǎ
  lìng
  gòng
  yǎng
  héng
  shā
  shèng  jiān
  yǒng
  qiú
  zhèng
  jué

  yuàn
  dāng
  ān
  zhù
  sān


  héng
  fàng
  guāng
  míng
  zhào

  qiè

  gǎn

  guǎng
  广

  qīng
  jìng

  shū
  shèng
  zhuāng
  yán

  děng
  lún

  lún
  huí
  zhū

  zhòng
  shēng
  lèi


  shēng

  chà
  shòu
  ān

  cháng
  yùn

  xīn

  yǒu
  qíng


  jìn

  biān

  zhòng
  shēng


  xíng
  jué
  dìng
  jiān


  wéi

  shèng
  zhì
  néng
  zhèng
  zhī

  zòng
  shǐ
  使
  shēn
  zhǐ
  zhū

  zhōng


  shì
  yuàn
  xīn
  yǒng

  tuì
  退

  至心精进第五


  zàng

  qiū
  shuō  。
  。
  ér
  bái

  yán
  。
  。

  jīn
  wéi


  dào
  。
  。  shàng
  zhèng
  jué
  zhī
  xīn
  。
  。

  yuàn
  zuò

  。
  。

  lìng


  。
  。
  yuàn

  wéi

  guǎng
  广
  xuān
  jīng

  。
  。

  dāng
  fèng
  chí
  。
  。


  xiū
  xíng
  。
  。

  zhū
  qín

  shēng

  gēn
  běn
  。
  。

  chéng

  shàng
  zhèng
  děng
  zhèng
  jué
  。
  。

  lìng

  zuò

  shí
  。
  。
  zhì
  huì
  guāng
  míng
  。
  。
  suǒ

  guó

  。
  。
  jiào
  shòu
  míng

  。
  。
  jiē
  wén
  shí
  fāng
  。
  。
  zhū
  tiān
  rén
  mín

  yuān
  ruǎn
  lèi
  。
  。
  lái
  shēng

  guó
  。
  。

  zuò


  。
  。


  shì
  yuàn
  。
  。
  dōu
  shèng

  shù
  zhū

  guó
  zhě
  。
  。
  nìng


  fǒu
  。
  。
  shì
  jiān

  zài
  wáng

  。
  。

  wéi

  zàng
  ér
  shuō
  jīng
  yán
  。
  。  hǎi

  r én
  dòu
  liàng
  。
  。
  jīng

  jié
  shù
  。
  。
  shàng

  qióng

  。
  。
  rén
  yǒu
  zhì
  xīn
  qiú
  dào
  。
  。
  jīng
  jìn

  zhǐ
  。
  。
  huì
  dāng

  guǒ
  。
  。

  yuàn


  。
  。  wéi
  。
  。
  xiū

  f āng
  biàn
  便
  。
  。
  ér
  néng
  chéng
  jiù

  chà
  zhuāng
  yán
  。
  。

  suǒ
  xiū
  xíng
  。
  。


  dāng
  zhī
  。
  。
  qīng
  jìng

  guó
  。
  。

  yìng

  shè
  。
  。

  zàng
  bái
  yán
  。
  。


  hóng
  shēn
  。
  。
  fēi

  jìng
  jiè
  。
  。
  wéi
  yuàn

  lái
  yìng
  zhèng
  biàn
  zhī
  。
  。
  guǎng
  广
  yǎn
  zhū


  liàng
  miào
  chà
  。
  。
  ruò


  wén
  。
  。

  shì
  děng

  。
  。

  wéi
  xiū

  。
  。
  shì
  mǎn
  suǒ
  yuàn
  。
  。
  shì
  jiān

  zài
  wáng

  zhī

  gāo
  míng
  。
  。
  zhì
  yuàn
  shēn
  guǎng
  广
  。
  。

  wéi
  xuān
  shuō
  èr
  bǎi

  shí

  亿
  zhū

  chà

  。
  。
  gōng

  yán
  jìng
  。
  。
  guǎng
  广

  yuán
  mǎn
  zhī
  xiàng
  。
  。
  yìng

  xīn
  yuàn
  。
  。

  xiàn

  zhī
  。
  。
  shuō
  shì

  shí
  。
  。
  jīng
  qiān

  亿
  suì
  。
  。
  ěr
  shí

  zàng
  wén

  suǒ
  shuō
  。
  。
  jiē


  jiàn
  。
  。  shàng
  shū
  shèng
  zhī
  yuàn
  。
  。


  tiān
  rén
  shàn
  è
  。
  。
  guó


  miào
  。
  。

  wéi
  jiū
  jìng
  。
  。
  biàn
  便


  xīn
  。
  。
  xuǎn

  suǒ

  。
  。
  jié


  yuàn
  。
  。
  jīng
  qín
  qiú
  suǒ
  。
  。
  gōng
  shèn
  bǎo
  chí
  。
  。
  xiū

  gōng

  。
  。
  mǎn


  jié
  。
  。


  èr
  sh í


  zhī


  。
  。
  gōng

  zhuāng
  yán
  zhī
  shì
  。
  。
  míng
  liǎo
  tōng

  。
  。  chà
  。
  。
  suǒ
  shè

  guó
  。
  。
  chāo
  guò


  。
  。

  shè
  shòu

  。
  。


  shì

  zài
  wáng

  lái
  suǒ
  。
  。

  shǒu


  。
  。
  rào

  sān

  。
  。

  zhǎng
  ér
  zhù
  。
  。
  bái
  yán
  shì
  zūn
  。
  。


  chéng
  jiù
  zhuāng
  yán


  。
  。
  qīng
  jìng
  zhī
  xíng
  。
  。

  yán
  shàn
  zāi
  。
  。
  jīn
  zhèng
  shì
  shí
  。
  。

  yìng

  shuō
  。
  。
  lìng
  zhòng
  huān

  。
  。

  lìng

  zhòng
  。
  。
  wén
  shì


  。
  。


  shàn

  。
  。
  néng


  chà
  。
  。
  xiū

  shè
  shòu
  。
  。
  mǎn


  liàng

  yuàn
  。
  。

  精彩推荐
 • 新加坡航空将开通 全球最长商业航线 2019-08-02
 • 看看这些政协委员说了哪些亮点? 2019-08-01
 • 候选企业:湖北省交通投资集团有限公司 2019-07-13
 • 夏天保护心脑血管办好四件事 2019-06-12
 • 他们是中国军人,他们2个月排除380万平方米雷场 2019-06-11
 • 数字中国建设进入高峰期 2019-06-11
 • 为藏药材可持续发展垦出“良田沃土” 2019-06-04
 • 回复@老老保老张工:像铁环到一边去!咱真的没兴趣理你这种搞不清局部和整体是啥关系的老蚕。 2019-06-01
 • 援建进行时:尕秀村“变形记” 2019-05-30
 • 真正的皇家御用:清代皇帝为何偏爱这种瓷器(图) 2019-05-17
 • 人民网评:涉及群众利益的事,必须“马上就办” 2019-04-29
 • 手机掉美国海底 竟然失而复得 2019-04-29
 • 银联商务“银杏大数据”获“金融大数据创新应用优秀成果奖” 2019-04-25
 • 台湾今年“水电双缺” 蔡当局必须面对真相 2019-04-25
 • 让个体诚信有力推动社会诚信 2019-04-22
 • 江西时时系统漏洞 19075半全场 五分赛车彩票下载 重庆时时个位全天计划 甘肃11选5怎么预测号码 竞彩单关投注表 江苏11选5开奖结果 福利彩票2019054期开奖结果 贵州11选五开奖号码最大遗漏 重庆时时开奖历史结果 浙江11选5走势图的微博 排列三和值南方双彩网 广东时时公式 吉林时时票结果 群英会到底有没有诀窍 时时缩水软件电脑版