• 泼皮无赖风水神,尔等猪脑子是从哪里推断————“腐败分子是天上掉下来的吗?”——这是四两千斤向第十阶层发问。 2019-02-17
 • 3d试机号:心经

  《心经》可以指摩诃般若波罗蜜多心经,是佛经中字数最少的一部经典著作,因其字数最少、含义最深、传奇最多、影响最大,所以古往今来无数艺术家都倾注极大精力和虔诚之心,把《心经》创作成为异彩纷呈的艺术品。自由自在的菩萨用般若智慧言传身教众生,依靠自心的心灵智慧,从烦恼生死的这一边到..[详情]

  心经注音版

  [心经] 发表时间:2014-03-27 作者:唐玄奘 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 电子版

  (如发现本文注音有错误,请您联系我们,便于我们及时纠正,QQ:1300659095。感恩

  最新双色球球开奖结果 www.v9102.com guān

  zài


  ,
  ,
  xíng
  shēn  luó

  duō
  shí
  ,
  ,

  zhào
  jiàn

  yùn
  jiē
  kōng
  ,
  ,


  qiē

  è
  。
  。

  shè


  ,
  ,  kōng
  ,
  ,
  kōng  ,
  ,  shì
  kōng
  ,
  ,
  kōng

  shì

  。
  。

  shòu
  xiǎng
  xíng
  shí
  ,
  ,  shì
  。
  。

  shè


  ,
  ,
  shì
  zhū

  kōng
  xiāng
  ,
  ,


  shēng

  miè
  ,
  ,

  gòu

  jìng
  ,
  ,


  zēng

  jiǎn
  ,
  ,
  shì

  kōng
  zhōng


  ,
  ,


  shòu
  xiǎng
  xíng
  shí
  ,
  ,

  yǎn
  ěr

  shé
  shēn

  ,
  ,  shēng
  xiāng
  wèi
  chù

  ,
  ,

  yǎn
  jiè
  ,
  ,

  nǎi
  zhì


  shí
  jiè
  ,
  ,


  míng
  ,
  ,
  míng
  jìn
  ,
  ,
  nǎi
  zhì

  lǎo

  ,
  ,  lǎo

  jìn
  。
  。  miè
  dào
  ,
  ,


  zhì  ,
  ,


  suǒ


  。
  。
  duǒ
  ,
  ,
  luó

  duō

  ,
  ,
  xīn

  guà
  ài
  。
  。


  guà
  ài

  ,
  ,

  yǒu
  kǒng

  ,
  ,

  yuǎn

  diān
  dǎo
  mèng
  xiǎng
  ,
  ,
  jiū
  jìng
  niè
  pán
  。
  。

  sān
  shì
  zhū

  ,
  ,
  luó

  duō

  ,
  ,


  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


  。
  。


  zhī  luó

  duō
  ,
  ,

  shì

  shén
  zhòu
  ,
  ,
  shì

  míng
  zhòu
  ,
  ,

  shì

  shàng
  zhòu
  ,
  ,
  shì

  děng
  děng
  zhòu
  ,
  ,

  néng
  chú

  qiē

  ,
  ,
  zhēn
  shí


  。
  。


  shuō  luó

  duō
  zhòu
  。
  。


  shuō
  zhòu
  yuē

  jiē

  jiē

  。
  。

  luó
  jiē

  。
  。

  luó
  sēng
  jiē

  。
  。

  。
  。

  精彩推荐
 • 泼皮无赖风水神,尔等猪脑子是从哪里推断————“腐败分子是天上掉下来的吗?”——这是四两千斤向第十阶层发问。 2019-02-17