• 泼皮无赖风水神,尔等猪脑子是从哪里推断————“腐败分子是天上掉下来的吗?”——这是四两千斤向第十阶层发问。 2019-02-17
 • 双色球中奖规则图片:佛说盂兰盆经

  《佛说盂兰盆经》梵名( Ullambana-su^tra)。全一卷。西晋竺法护译。又称盂兰经。属方等部经典。收于大正藏第十六册。内容记述佛陀之大弟子目连,因不忍其母堕饿鬼道受倒悬之苦,乃问法于佛,佛示之于七月十五日众僧自恣日,用百味饭食五果等供养十方佛僧,即可令其母脱离苦难。...[详情]

  佛说盂兰盆经注音

  [佛说盂兰盆经] 发表时间:2014-08-30 作者:未知 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 电子版
  佛说盂兰盆经注音

  (如发现注音有错误,请您联系我们,便于我们及时纠正,qq:1300659095。感恩

  最新双色球球开奖结果 www.v9102.com wen
  ru
  shi
  ,
  ,
  yi
  shi
  fo
  zai
  she
  wei
  guo
  qi
  shu
  gu
  du
  yuan
  。
  。
  da
  mu
  jian
  lian
  shi
  de
  liu
  tong
  ,
  ,
  yu
  du
  fu
  mu
  ,
  ,
  bao
  ru
  bu
  zhi
  en
  ,
  ,
  ji
  yi
  dao
  yan
  guan
  shi
  shi
  jian
  。
  。
  jian
  qi
  wang
  mu
  ,
  ,
  sheng
  e
  饿
  gui
  zhong
  ,
  ,
  bu
  jian
  yin
  shi
  ,
  ,
  pi
  gu
  lian
  li
  。
  。
  mu
  lian
  bei
  ai
  ,
  ,
  ji
  yi
  bo
  cheng
  fan
  ,
  ,
  wang
  xiang
  qi
  mu
  。
  。
  mu
  de
  bo
  fan
  ,
  ,
  bian
  便
  yi
  zuo
  shou
  zhang
  bo
  ,
  ,
  you
  shou
  tuan
  shi
  ,
  ,
  shi
  wei
  ru
  kou
  ,
  ,
  hua
  cheng
  huo
  tan
  ,
  ,
  sui
  bu
  de
  shi
  。
  。
  mu
  lian
  da
  jiao
  ,
  ,
  bei
  hao
  ti
  qi
  ,
  ,
  chi
  huan
  bai
  fo
  ,
  ,
  ju
  chen
  ru
  ci
  。
  。

  fo
  yan

  ru
  mu
  zui
  gen
  shen
  jie
  ,
  ,
  fei
  ru
  yi
  ren
  li
  suo
  nai
  he
  。
  。
  ru
  sui
  xiao
  shun
  ,
  ,
  sheng
  dong
  tian
  di
  ,
  ,
  tian
  shen
  、
  、
  di
  qi
  、
  、
  xie
  mo
  、
  、
  wai
  dao
  dao
  shi
  、
  、
  si
  tian
  wang
  shen
  ,
  ,
  yi
  bu
  neng
  nai
  he
  。
  。
  dang
  ru
  shi
  fang
  zhong
  seng
  wei
  shen
  zhi
  li
  ,
  ,
  nai
  de
  jie
  tuo
  。
  。

  wu
  jin
  dang
  shuo
  jiu
  ji
  zhi
  fa
  ,
  ,
  ling
  yi
  qie
  nan
  ,
  ,
  jie
  li
  you
  ku
  。
  。

  fo
  gao
  mu
  lian

  shi
  fang
  zhong
  seng
  ,
  ,
  qi
  yue
  shi
  wu
  ri
  seng
  zi
  zi
  shi
  ,
  ,
  dang
  wei
  qi
  shi
  fu
  mu
  ,
  ,
  ji
  xian
  zai
  fu
  mu
  ,
  ,
  e
  nan
  zhong
  zhe
  ,
  ,
  ju
  fan
  bai
  wei
  wu
  guo
  ,
  ,
  ji
  guan
  pen
  qi
  ,
  ,
  xiang
  you
  ding
  zhu
  ,
  ,
  chuang
  fu
  wo
  ju
  ,
  ,
  jin
  shi
  gan
  mei
  ,
  ,
  yi
  zhu
  pen
  zhong
  ,
  ,
  gong
  yang
  shi
  fang
  da
  de
  zhong
  seng
  。
  。
  dang
  ci
  zhi
  ri
  ,
  ,
  yi
  qie
  sheng
  zhong
  ,
  ,
  huo
  zai
  shan
  jian
  chan
  ding
  ,
  ,
  huo
  de
  si
  dao
  guo
  ,
  ,
  huo
  zai
  shu
  xia
  jing
  xing
  ,
  ,
  huo
  liu
  tong
  zi
  zai
  jiao
  hua
  sheng
  wen
  yuan
  jue
  ,
  ,
  huo
  shi
  di
  pu
  sa
  da
  ren
  quan
  xian
  bi
  qiu
  ,
  ,
  zai
  zhong
  zhong
  ,
  ,
  jie
  tong
  yi
  xin
  ,
  ,
  shou
  bo
  he
  luo
  fan
  ,
  ,
  ju
  qing
  jing
  jie
  ,
  ,
  sheng
  zhong
  zhi
  dao
  ,
  ,
  qi
  de
  wang
  yang
  。
  。
  qi
  you
  gong
  yang
  ci
  deng
  zi
  zi
  seng
  zhe
  ,
  ,
  xian
  shi
  fu
  mu
  liu
  qin
  juan
  shu
  de
  chu
  san
  tu
  zhi
  ku
  ,
  ,
  ying
  shi
  jie
  tuo
  ,
  ,
  yi
  shi
  zi
  ran
  。
  。
  ruo
  fu
  mu
  xian
  zai
  zhe
  ,
  ,
  fu
  le
  bai
  nian
  ;
  ;
  ruo
  qi
  shi
  fu
  mu
  sheng
  tian
  ,
  ,
  zi
  zai
  hua
  sheng
  ,
  ,
  ru
  tian
  hua
  guang
  。
  。
  shi
  fo
  chi
  shi
  fang
  zhong
  seng
  ,
  ,
  jie
  xian
  wei
  shi
  zhu
  jia
  zhou
  yuan
  ,
  ,
  yuan
  qi
  shi
  fu
  mu
  ,
  ,
  xing
  chan
  ding
  yi
  ,
  ,
  ran
  hou
  shou
  shi
  。
  。
  chu
  shou
  shi
  shi
  ,
  ,
  xian
  an
  zai
  fo
  qian
  ,
  ,
  ta
  si
  zhong
  fo
  qian
  ,
  ,
  zhong
  seng
  zhou
  yuan
  jing
  ,
  ,
  bian
  便
  zi
  shou
  shi
  。
  。

  er
  shi
  mu
  lian
  bi
  qiu
  ji
  da
  pu
  sa
  zhong
  ,
  ,
  jie
  da
  huan
  xi
  。
  。
  mu
  lian
  be
  ti
  ,
  ,
  qi
  sheng
  shi
  ran
  chu
  mie
  。
  。
  shi
  mu
  lian
  mu
  ,
  ,
  ji
  yu
  shi
  ri
  ,
  ,
  de
  tuo
  yi
  jie
  e
  饿
  gui
  zhi
  ku
  。
  。

  er
  shi
  mu
  lian
  fu
  bai
  fo
  yan

  di
  zi
  suo
  sheng
  mu
  ,
  ,
  de
  meng
  san
  bao
  gong
  de
  zhi
  li
  、
  、
  zhong
  seng
  wei
  shen
  zhi
  li
  gu
  。
  。
  ruo
  wei
  lai
  shi
  ,
  ,
  yi
  qie
  fo
  di
  zi
  ,
  ,
  yi
  ying
  feng
  yu
  lan
  pen
  ,
  ,
  jiu
  du
  xian
  zai
  fu
  mu
  ,
  ,
  nai
  zhi
  qi
  shi
  fu
  mu
  ,
  ,
  ke
  wei
  er
  fou
  ?
  ?

  fo
  yan

  da
  shan
  !
  !
  kuai
  wen
  !
  !
  wo
  zheng
  yu
  shuo
  ,
  ,
  ru
  jin
  fu
  wen
  。
  。
  shan
  nan
  zi
  ,
  ,
  ruo
  bi
  qiu
  bi
  qiu
  ni
  、
  、
  guo
  wang
  tai
  zi
  、
  、
  da
  cheng
  zai
  xiang
  、
  、
  san
  gong
  bai
  guan
  wan
  min
  shu
  ren
  xing
  ci
  xiao
  zhe
  ,
  ,
  jie
  ying
  xian
  wei
  suo
  sheng
  xian
  zai
  fu
  mu
  、
  、
  guo
  qu
  qi
  shi
  fu
  mu
  ,
  ,
  yu
  qi
  yue
  shi
  wu
  ri
  ,
  ,
  fo
  huan
  xi
  ri
  ,
  ,
  seng
  zi
  zi
  ri
  ,
  ,
  yi
  bai
  wei
  fan
  shi
  ,
  ,
  an
  yu
  lan
  pen
  zhong
  ,
  ,
  shi
  shi
  fang
  zi
  zi
  seng
  ,
  ,
  yuan
  shi
  使
  xian
  zai
  fu
  mu
  ,
  ,
  shou
  寿
  ming
  bai
  nian
  wu
  bing
  ,
  ,
  wu
  yi
  qie
  ku
  nao
  zhi
  huan
  ,
  ,
  nai
  zhi
  qi
  shi
  fu
  mu
  ,
  ,
  li
  e
  饿
  gui
  ku
  ,
  ,
  sheng
  ren
  tian
  zhong
  ,
  ,
  fu
  le
  wu
  ji
  。
  。

  fo
  gao
  zhu
  shan
  nan
  zi
  shan
  nv
  rei
  shi
  fo
  di
  zi
  xiu
  xiao
  shun
  zhe
  ,
  ,
  ying
  nian
  nian
  zhong
  ,
  ,
  chang
  yi
  fu
  mu
  ,
  ,
  nai
  zhi
  qi
  shi
  fu
  mu
  ,
  ,
  nian
  nian
  qi
  yue
  shi
  wu
  ri
  ,
  ,
  chang
  yi
  xiao
  ci
  ,
  ,
  yi
  suo
  sheng
  fu
  mu
  ,
  ,
  wei
  zuo
  yu
  lan
  pen
  ,
  ,
  shi
  fo
  ji
  seng
  ,
  ,
  yi
  bao
  fu
  mu
  zhang
  yang
  ci
  ai
  zhi
  en
  。
  。
  ruo
  yi
  qie
  fo
  di
  zi
  ,
  ,
  ying
  dang
  feng
  chi
  shi
  fa
  。
  。

  er
  shi
  mu
  lian
  bi
  qiu
  、
  、
  si
  bei
  di
  zi
  ,
  ,
  huan
  xi
  feng
  xing
  。
  。

  精彩推荐
 • 泼皮无赖风水神,尔等猪脑子是从哪里推断————“腐败分子是天上掉下来的吗?”——这是四两千斤向第十阶层发问。 2019-02-17